உயிரிழ்ந்தவர்களின் இறுதி சடங்கு இன்று

உயிரிழ்ந்தவர்களின் இறுதி சடங்கு இன்று

கந்தான – கட்டுவாபிடிய தேவாலயத்தில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதலில் உயிரிழ்ந்தவர்களின் இறுதி சடங்கு இன்று தேவாலய மயானத்தில் இடம்பெறுகின்றது.

மூலம் hirunews.lk

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *